Cisterner

För att förhindra utsläpp eller läckage finns det regler för nyinstallation, kontroll och skrotning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor och spilloljor.

Reglerna gäller oavsett om cisternerna står inomhus, utomhus eller är nergrävda i mark. Det gäller även cisterner som ställs upp tillfälligt, exempelvis på byggarbetsplatser.

Nyinstallation

Informera Växjö kommun skriftligt minst fyra veckor innan installation av cistern som rymmer mer än en kubikmeter påbörjas. Inom vattenskyddsområde måste du informera oss om du ska hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor.

Cisterner utomhus bör vara placerade på hårdgjord yta och ha påkörningsskydd.

Inom vattenskyddsområde ska alla cisterner och övriga behållare för brandfarliga vätskor och spilloljor ha ett sekundärt skydd, det vill säga någon form av invallning.

Om du installerar en cistern utan att ha anmält det är miljö- och byggnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Anmäl installation av cistern

Återkommande kontroll

Alla cisterner över en kubikmeter ska kontrolleras regelbundet. Kopia på kontrollrapport ska skickas in till miljö- och byggnämnden i direkt anslutning till genomförd kontroll.

  • 6 års intervall mellan kontrollerna gäller om cisternen eller rörledningarna inte är korrosionsskyddade.
  • 12 års intervall mellan kontrollerna gäller om cisternen eller rörledningarna är korrosionsskyddade.

Enligt de nya föreskrifterna (NSF 2021:10) är det inte längre obligatoriskt att skicka in till tillsynsmyndigheten om inte det krävts av miljö- och byggnämnden.

Lämna in kontrollrapport för cistern

Cistern som tas ur bruk eller skrotas

Cistern och rörledningar som inte längre används ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort för att kunna kontrollera om marken under cisternen är förorenad. I samband med att du gör detta ska du informera miljö- och byggnämnden skriftligt.

Observera att om du inte informerat om att cisternen tagits ut bruk och är tömd, rengjord och plomberad måste du fortsätta att sköta den återkommande kontrollen.

Anmäl att cistern tagits ur bruk

Handläggningskostnad

En timavgift på 1123 kronor tas ut för handläggningen. Timavgiften gäller vid nyinstallation, återkommande kontroll och när cisterner tas ur bruk eller skrotas.

Regler

Bestämmelserna om information vid nyinstallation, kontroller, skrotning och invallning finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10).

För cisterner gäller också andra föreskrifter till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. Tillstånd kan krävas från Värends Räddningstjänstförbund. I vissa fall krävs det även bygglov.

Senast uppdaterad: 25 mars 2024