Elda rätt

Att elda med ved är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning. Men det kan också ställa till problem för miljön och för grannarna. Rök smutsar ned och innehåller skadliga ämnen. Att tända i toppen och använda rätt sorts anläggning ger både högre verkningsgrad och mindre miljöpåverkan.

Tänd i toppen

När du tänder veden i toppen, istället för botten, tillåter du att en mer fullständig förbränning kan ske och på så sätt kan du minska mängden luftföroreningar och sot från din eldstad. Dessutom brinner elden jämnare och ger mer värme per vedträ.

 1. Använd lagom torr ved, då kan mer av den tillgängliga energin i veden utnyttjas för värme. En bra tumregel att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Ved som tas in i huset bör användas inom någon vecka, annars blir den för torr, vilket gör att den brinner upp fort och att utsläppen kan öka.
 2. Elda inget annat än ved i din vedeldadekamin, spis eller ugn, det kan leda till utsläpp av giftiga ämnen. Att elda avfall är förbjudet.
 3. Använd fint huggna vedträn eller braständare som tändmedel. Undvik helst tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln. Använd inte tändvätska, det kan vara väldigt farligt ur brandsäkerhetssynpunkt och det genererar mer föroreningar.
 4. Tänd i toppen.
 5. Stapla brasan luftigt för att säkra en fullständig förbränning.
 6. Justera lufttillförseln. När elden tänds behövs rikligt med luft och då kan du ha luckan lite öppen. När elden tagit sig, stäng luckan men se till så att lufttillförseln fortfarande är god, det vill säga att spjällen är fullt öppna. När elden sedan har kommit igång ordentligt efter några minuter kan du sänka lufttillförseln lite. Vid lagom lufttillförsel brinner brasan med klara gula lågor som är livliga men inte för kraftfulla.
 7. Röken ska inte synas. Om röken ur skorstenen är gul, svart eller grå är det ett tecken på att det kommer ut mycket luftföroreningar. Eldar du rätt ska röken från skorstenen helst inte synas alls, förutom då det är kallt ute och kondens, vilket ser ut som vit rök, kan bildas.
 8. Ha en ordentlig glödbädd vid varje bränsleinlägg. När flammorna är borta och det har bildats en glödbädd är det dags att fylla på med 2–3 vedträn. Lägg vedträna luftigt och gärna i kors. Ha spjället helt öppet och justera det när lågorna har dragit igång igen.
 9. Det finns många eldstäder som inte är utformade för primäruppvärmning av bostad. Dessa får endast användas för trivseleldning. Ta reda på din eldstads begräsningar genom att läsa bruksanvisningar, CE-märkning eller ta kontakt med tillverkaren.

Mer information finns i broschyren Tänd i toppen , 2 MB, öppnas i nytt fönster. eller i Naturvårdsverkets film om vedeldning. Länk till annan webbplats.

Soteld

Soteld är en brand som uppstår inne i skorstenen när sot och tjära som ansamlats antänder. För att undvika soteld kan du;

 • Elda med torr ved. Fuktig ved gör att tjära bildas i rökkanalen.
 • Följ alltid eldningsinstruktionen för din eldstad. Elda max tre kilo ved per timme.
 • Lågorna i eldstaden ska vara klara utan synlig rök.
 • Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan nästa eldningstillfälle.
 • Sota regelbundet.
 • Förvara askan i ett obrännbart kärl som står på ett obrännbart underlag och avskilt från brännbart material.

Mer information om soteld på Värends räddningstjänsts webbplats. Länk till annan webbplats.

Visa hänsyn

I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra. Eldning i braskaminer eller vedpannor inom tätbebyggda områden kan ge problem med luftvägsirritationer, dålig lukt och sotnedfall. Detta är varken bra för luftkvalitén eller för grannsämjan.

Braskaminer är byggda för att vara sekundära värmekällor och får bara användas för ”trivseleldning” och inte som huvudsaklig uppvärmningskälla av bostaden.

Om grannarna störs kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om förbud eller begränsning av din eldning.

Det påverkar din hälsa

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Men det går att ändra på. Genom att tända i toppen kan du halvera utsläppen, samtidigt som luften blir bättre både för dig och dina grannar.

Föroreningar som släpps ut vid eldning är bland annat små partiklar (inklusive sot), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och dioxiner. Dessa föroreningar kan leda till problem i andningsvägarna och hjärt- och kärlsystemet och en typ av PAH som benämns bens(a)pyren är cancerframkallande.

Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn och äldre samt astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.
Luftföroreningar från vedeldning har beräknats bidra till cirka 1 000 förtida dödsfall per år i Sverige. Det beror framförallt på de väldigt små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. Studier har visat att utsläppen från vedeldningens bidrar till dålig luftkvalitet i tätorter i ungefär samma storleksordning som vägtrafikens utsläpp.

Hantera askan

Eldar man med rent bränsle är askan ett utmärkt gödningsmedel för trädgården! I synnerhet fruktträd och vedartade buskar behöver näringsämnena från vedaskan. Du kan också lämna din aska på någon av kommunens återvinningscentraler.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022