Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked söker oftast den som vill bygga på landsbygden. Genom att ansöka om förhandsbesked får du tidigt reda på om det är möjligt att bygga på den plats du tänkt.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Om platsen är lämplig att bygga på, får du ett positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden. Du behöver ändå ansöka om bygglov, det ska du göra inom två år efter att du har fått ett positivt förhandsbesked.  Är platsen olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Så här söker du om förhandsbesked

Du ansöker om förhandsbesked via kommunens e-tjänst eller genom att skicka in en ansökningsblankett till byggnadsnämnden. Tillsammans med ansökan skickar du också in en situationsplan som visar tomtplats, tillfartsväg, byggnadernas ungefärliga placering samt placering för vatten och avloppslösning.

Du som ansöker behöver inte vara fastighetsägaren till marken.

För dig som vill bygga nära vatten

Om platsen du vill bygga på ligger inom ett strandskyddat område måste du också skicka in en ansökan om strandskyddsdispens. För att få rätt att bygga på ett strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl enligt miljöbalken. Samtliga kuster, sjöar och vattendrag i landet ligger inom strandskyddat område.

Detta avgör om du får positivt förhandsbesked

Olika saker påverkar om du kan få ett positivt förhandsbesked. Till exempel beror det på risken för översvämning, om det finns risk för ohälsosam påverkan från trafikbuller och om det skulle gå att skapa en säker in- och utfart.

När alla uppgifter från dig har kommit in kontaktas andra myndigheter, organisationer och berörda grannar som får möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs sedan och byggnadsnämnden fattar sitt beslut utifrån detta.

Tänk på att du ändå behöver ansöka om bygglov för att få bygga. För att få stycka av mark för en tomt krävs också en ansökan till kommunala lantmäterimyndigheten.

Var ute i god tid

Det tar cirka 10 veckor från det att vi fått in en komplett ansökan från dig tills du får ett beslut från byggnadsnämnden.

Så här mycket kostar ett förhandsbesked

Du som ansöker om förhandsbesked får själv betala kostnaden för beslutet. Beroende på hur många som har rätt att komma med synpunkter kan priset på ett förhandsbesked variera eftersom kommunen bland annat behöver annonsera och ta fram information.

Ett vanligt förhandsbesked kostar cirka 8 000 kronor och ett förhandsbesked med strandskyddsdispens kostar cirka 10 000 kronor.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021
Bygga och bo