Högre delaktighet för omsorgstagare och medarbetare när minutscheman avskaffas

Som en del av internbudgeten satsar omsorgsnämnden i Växjö kommun på större inflytande för medarbetare inom hemtjänsten i samband med planering av insatser.

Att planera på ett annat sätt innebär även att omsorgstagare i högre grad kan påverka vilka dagar och tider de får sina beslutade insatser.

Det är medarbetare med uppdraget fast omsorgskontakt som kommer att ha dialog med sina omsorgstagare om när och hur till exempel ett städ eller en dusch ska genomföras.

- Vi vill inte att medarbetarna ska känna sig minutstyrda och det här är första steget att avskaffa minutstyrda scheman. Målet med den nya typen av planering är att medarbetare inom hemtjänsten i högre grad kan styra sin arbetstid samtidigt som omsorgstagare får högre delaktighet och inflytande, säger Tomas Thornell (S), ordförande i omsorgsnämnden i Växjö kommun.

I ett första steg ska två pilotprojekt sättas igång där två hemvårdsenheter ska prova att planera insatser på ett nytt sätt. Det pågår även en förstudie där medarbetare inom omsorgsförvaltningen träffar andra kommuner som redan jobbar på det här sättet.

- Att medarbetarna får större inflytande över sin arbetsdag har gett goda resultat när det kommer till minskad stress och förbättrad arbetsmiljö, enligt de andra kommuner vi har samtalat med, säger Kristian Rappner (V), förste vice ordförande i omsorgsnämnden.

- Den som är i behov av omsorg ska kunna vara mer delaktig i sin omvårdnad. Det ger större trygghet för individen att själv få vara med och styra när man får sina beslutade insatser, säger Gunnel Jansson (MP), ledamot i omsorgsnämnden.

Satsningen på större inflytande över schemaläggningen är ett led i Växjö kommuns arbete med God och nära vård och omsorg, en strategi för att klara det genomgripande förändringsarbete inom vård- och omsorgsverksamheter för att klara välfärden både idag och i framtiden. Omställningen till Nära Vård är det vägval som gjorts på nationell nivå utifrån demografiberäkningar, förändrade behov och förväntningar samt prognoser om kommande arbetskraftsbrist.

- Vi ska förenkla det dagliga arbetet för att frigöra tid för mötet med dem vi är till för, säger Carola Dahlqvist, tf förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 22 februari 2024