Om Miljö- och byggsamverkan

Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samarbete mellan kommunala miljö- och byggförvaltningar och länsstyrelserna i Kronobergs och Blekinge län.

Syftet med samverkan är att effektivisera tillsynen i länen inom förvaltningarnas uppdrag. Genom samverkan och externa samarbeten kan kommuner och länsstyrelser förstärka varandras utveckling för att nå Miljö- och byggsamverkans mål om samsyn och rättssäkerhet i tillsynen, ett effektivt arbetssätt och kontinuerlig kompetensutveckling. Initiativ och goda exempel inom och utanför länen lyfts fram och kommunerna kan dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap.

Film om Miljösamverkan Länk till annan webbplats..

Verksamhet

Verksamheten i Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge består i huvudsak av:

  • Långsiktigt arbete i målstyrda nätverk,
  • Temastyrda handläggarträffar och träffar för politiker,
  • Tidsbegränsade tillsynsprojekt eller projekt för att ta fram informationsmaterial, handledning eller annat gemensamt underlag, och
  • Kompetenshöjande insatser genom utbildning, kurser och seminarium.

Bakgrund

Verksamheten inleddes som ett projekt 2003. Den upphörde under en tid, men startade igen utifrån önskemål från kommunerna. 2011 togs initiativ till att utöka Miljösamverkan till miljö- och byggsamverkan. Bakgrunden var att de flesta miljöförvaltningar hade ersatts av sammanslagna miljö- och byggförvaltningar. Samverkan även inom byggområdet hade efterfrågats och blivit extra tydlig i och med ikraftträdandet av den nya Plan- och bygglagen. 2012 startade Byggsamverkan Kronoberg.

Från starten har Region Kronoberg (och dess tidigare motsvarigheter) varit organisatör och huvudman för samverkan. 2018 inleddes ett arbete med att se över samverkansmodellen för att fånga upp styrkor och svagheter för en långsiktigt hållbar samverkan. Detta arbete fortskred under 2019. År 2020 beslutades att Växjö kommun skulle bli ny huvudman och en ny samordnare skulle anställas efter att den föregående avslutat sin tjänst. Från och med 1 januari 2021 är Växjö kommun ny huvudman för tjänsten som har samordningsansvaret för Miljö- och Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge.

Organisation

Styrgruppen består av miljö- och byggchefer, eller motsvarande, som representanter från kommunerna och Länsstyrelsen. För att driva och planera verksamheten har styrgruppen en samordnare anställd. Växjö kommun har huvudmannaskapet för samordnartjänsten. Samordnaren bereder de aktiviteter som ska genomföras och presenterar dem för Styrgruppen som beslutar. Styrgruppen träffas vanligen fyra gånger per år.

Samverkan följer en verksamhetsplan som beslutas på styrgruppsmöte i september (för år 2021, därefter ska den beslutas i maj). Verksamhetsplanen är tvåårig där första året är fastställt och det andra året är av mer överskådlig och framåtblickande karaktär. Två gånger om året sammankallas presidierna, i alla miljö- och byggnadsnämnder som är medlemmar i MBSKB, för gemensam information och utbildning.

Kontakt

Samordnare Christoffer Andersson
Telefon: 0470-410 00 Växjö kommun kontaktcenter
E-post: christoffer.andersson@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022