Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Målarbete för minskat bygg- och rivningsavfall

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken. Dessutom har Växjö kommun som mål att minska avfallet - och det är viktigt att vi alla hjälper till!

När du sorterar avfallsmaterial bidrar du till att

  • öka återanvändningen
  • öka materialåtervinningen
  • samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
  • minska mängderna som deponeras

Bygg- eller rivningsavfallet ska du normalt sortera på den plats där du bygger eller river, alltså där avfallet uppstår. I undantagsfall kan du överlämna sorteringen till ett företag som sorterar i efterhand. Genom att sortera vid källan minskar nedsmutsningen och föroreningarna av restprodukterna som kan återanvändas. Det underlättar också återanvändningen och återvinningen. Källsortering bör ske i byggandets alla olika skeden: nyproduktion, underhåll, ändrings- och rivningsarbeten.

Växjö arbetar för att minska avfallsmängderna

Vårt mål är att minska avfallet som går till förbränning från återvinningscentralerna till 85 kg/invånare senast år 2020. År 2015 var den brännbara andelen 99 kg per invånare. Trenden är dessvärre ökande. För att vi ska nå målet måste vi bland annat bli bättre på att sortera bygg- och rivningsavfall och minska det vi lägger i containern för brännbart på återvinningscentralerna. Vid kommunens bygg- och rivningsupphandlingar ställer vi krav på att avfallet ska källsorteras. 

Målen är beslutade av fullmäktige och är en del av kommunens miljöprogram och avfallsplan.

Prioriteringar för lagstiftning och politik

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur vi ska ta hand om avfallet i Sverige. Avfallshierarkin är gemensam för hela EU och visar prioritetsordningen för lagstiftningen och politiken inom avfallsområdet. 

Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand ska det återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, och så vidare.

Ta hjälp av Sveriges byggindustriers riktlinjer

Sveriges byggindustriers riktlinjer syftar till att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin. De hjälper dig också att leva upp till övriga förväntningar från samhället på branschens material- och avfallshantering, se mer information i högerspalten. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2021
Hållbar utveckling